Some Alt Text

От 01.07. - 31.12.2023 година ДГ "Детски свят" - село Долна Липница работи по проект: BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. По проекта бе предоставена обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на нуждаещите се деца, чрез допълнителни модули по Български език. Назначен беше педагогически и непедагогически персонал /учител - БЕЛ и помощник възпитател/